BIOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ

Likvidace odpadů a tuků dle procesu BIO


Naší specializací je likvidace bioodpadů z gastro provozů, s použitím biologických přípravků.


Aktivní proces likvidace spočívá ve třech stupních tohoto BIOprocesu:


První stupeň:

  • » Sběr potravinářských tuků a olejů, kategorie odpadu č. 200125 na základě zákona o odpadech č. 185/2001 SB.


Druhý stupeň:

  • Nasazení mikrobiologických přípravků, např. EKO-GT a EKO-FE v místě prvotního znečištění a zajištění tak průchodnosti vnitřní kanalizace s následnou likvidací v odlučovači tuků, kategorie odpadu č. 19 08 09, 19 01 10, na základě zákona o odpadech č. 185/2001 SB, 254/2001 SB. zákona o vodách, 274/2001 SB. o vodovodech a kanalizacích

  • Čištění tukové kanalizace tlakovou vodou, včetně likvidace obsahu odlučovačů tuků.

  • Čištění odpadních vod, s udržování EL (extrahovatelných látek) v předepsaném limitu, stanoveném kanalizačním řádem

  • Odběry vzorků odpadní vody a rozbory v akreditované laboratoři

  • Udržování průchodnosti kanalizačních systémů, včetně funkčnosti odlučovače tuků

  • Výroba a instalace odlučovačů tuků v prostředí mechanizaci nedostupném

  • Potřebná dokumentace k přepravě a likvidaci obsahu tukového lapače


Třetí stupeň:

  • Také se specializujeme na sběr BRO (likvidaci biologicky rozložitelného odpadu) kategorie odpadů číslo 20 01 08 (zbytky stravy a jídel) na základě zákona č. 91/1996 SB. a násl. vyhl. č.451/2000Sb, včetně nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY pod č.1069/2009 a na sběr a likvidace VŽP (vedlejších živočišných produktů) II. a III. kategorie

2.jpg
3.jpg

OSVĚDČENÍ O ÚČASTI VE FINÁLE SOUTĚŽĚ

 

4.jpg

CENA ZDRAVÍ

A BEZPEČNÉHO

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

2011