top of page

BIOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ

Likvidace odpadů a tuků dle procesu BIO


Naší specializací je likvidace bioodpadů z gastro provozů, s použitím biologických přípravků.


Aktivní proces likvidace spočívá ve třech stupních tohoto BIOprocesu:


První stupeň:

  • » Sběr potravinářských tuků a olejů, kategorie odpadu č. 200125 na základě zákona o odpadech č. 185/2001 SB.

 

„Vlastní prohlášení o dodávkách (vložte materiál, jako je použitý kuchyňský olej) na této stránce jsou platnou součástí smlouvy mezi (společností) a jejími zákazníky. Vlastní prohlášení bude zákazníkovi předloženo buď v rámci smlouvy, nebo v rámci obchodních podmínek. Je-li vlastní prohlášení součástí písemné smlouvy, považuje se za přijaté ode dne účinnosti smlouvy. Pokud je vlastní prohlášení součástí obchodních podmínek, pak se považuje za přijaté, pokud zákazník nepodá (společnosti) námitku do 14 dnů poté, co jim byly obchodní podmínky předloženy. Pokud zákazník nevznese námitku, bude to považováno za souhlas s obchodními podmínkami. Vlastní prohlášení budou považována za přijatá po uplynutí 14 dnů.“

 

“The self-declarations for deliveries of (insert material such as used cooking oil) on this page are a valid part of the contract between (company) and its customers. The self-declaration will be presented to the customer either within the contract or within the terms and conditions. If the self-declaration is part of the written contract, it shall be considered to be accepted from the effective date of the contract. If the self-declaration is included in the terms and conditions, then it shall be considered to be accepted if the customer does not submit an objection to (company) within 14 days after the terms and conditions have been presented to them. If the customer does not object, this will be considered as an agreement to the terms and conditions. The self-declarations will be considered to be accepted after the 14 days have passed.”


Druhý stupeň:

  • Nasazení mikrobiologických přípravků, např. EKO-GT a EKO-FE v místě prvotního znečištění a zajištění tak průchodnosti vnitřní kanalizace s následnou likvidací v odlučovači tuků, kategorie odpadu č. 19 08 09, 19 01 10, na základě zákona o odpadech č. 185/2001 SB, 254/2001 SB. zákona o vodách, 274/2001 SB. o vodovodech a kanalizacích

  • Čištění tukové kanalizace tlakovou vodou, včetně likvidace obsahu odlučovačů tuků.

  • Čištění odpadních vod, s udržování EL (extrahovatelných látek) v předepsaném limitu, stanoveném kanalizačním řádem

  • Odběry vzorků odpadní vody a rozbory v akreditované laboratoři

  • Udržování průchodnosti kanalizačních systémů, včetně funkčnosti odlučovače tuků

  • Výroba a instalace odlučovačů tuků v prostředí mechanizaci nedostupném

  • Potřebná dokumentace k přepravě a likvidaci obsahu tukového lapače


Třetí stupeň:

  • Také se specializujeme na sběr BRO (likvidaci biologicky rozložitelného odpadu) kategorie odpadů číslo 20 01 08 (zbytky stravy a jídel) na základě zákona č. 91/1996 SB. a násl. vyhl. č.451/2000Sb, včetně nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉ RADY pod č.1069/2009 a na sběr a likvidace VŽP (vedlejších živočišných produktů) II. a III. kategorie

2.jpg
3.jpg

OSVĚDČENÍ O ÚČASTI VE FINÁLE SOUTĚŽĚ

 

4.jpg

CENA ZDRAVÍ

A BEZPEČNÉHO

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

2011

bottom of page